Одговорност

ad

Имот
Незгода
Транспорт
Одговорност

Одговорност


Осигурување од одговорност е еден од поновите видови на осигурување. Неговото значење е во тоа што нуди безбедност на осигуреното лице (го лишува од страв), поради тоа што го ослободува од штета предизвикана поради невнимание вршејќи ја својата работа. Осигуреникот за релативно мала сума – премија, ја добива потребната безбедност, а истовремено и трети лица добиваат осигуран исплатувач на штета.