Осигурување од професионална одговорност

ad

Имот
Незгода
Транспорт
Одговорност
ad

Пресметај премија

ad

Повикај агент

ad

Пријави штета

ad

Online осигурување

Осигурување од професионална одговорност


Со ова осигурување се опфатени надоместочните барања на нарачателот на услугите , како последица на технички грешки на осигуреникот во работењето на регистрираната дејност - и за која осигуреното лице е одговорно пред законот.

Правни лица кои можат да склучат договор за овој вид на осигурување се:

- Адвокати,
- Геодети,
- Ревизори,
- Нотари ...